បច្ចេកសព្ទថ្មី

សូមមេត្តាជួយផ្តល់យោបល់ចំពោះបច្ចេកសព្ទដែលគណៈកម្មការវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច (Commission of Economics Terminology) បានពិភាក្សាខាងក្រោម៖

-efficiency

-efficacy

-effectiveness

CET1

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: