អំពីប្រទេសខ្មែរ (D’après l’Annuaire général de l’Indochine 1931)

Kapot………………………..កំពត

Kandal………………………កន្ដាល

Kompong-Cham………….កំពងចាម

Kompong-Chhnang………កំពងឆ្នាំង

Kompong-Thom………….កំពងធំ

Prey-Veng………………….ព្រៃវែង

Steung-Treng……………..ស្ទិងត្រែង

Takeo………………………..តាកែវ

Battambang………………..ព្រះដំបង

Ville de Phnom-Penh……ក្រុងភ្នំពេញ

ជនបរទេសមាន៖

Annamites…………………យួន

Birmans……………………កូឡា ឬ ភូមា

Chams……………………..ចាម

Chinois……………………ចិន

Français………………….បារ៉ាង

Indiens…………………..ក្លិង

Japonais………………..យីពូន

Tribus sauvages……..(ជនជាតិដើមភាគតិច)

Laotiens………………..លាវ

Malais…………………..ជ្វា

Siamois…………………សៀម

(Georges Maspero, grammaire de la langue khmère, imprimérie natoinale, Paris, 1915)

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: