រំឭកអនុស្សាវរីយ៍

my photo 2003

កាលនៅជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ នេត យ៉ង់ ខេត្តបាត់ដំបង

រូបថតឆ្នាំ២០០៣

Advertisements

1 comment so far

  1. Duong Chan Metta Champavieng on

    ឯណាទៅ??? រកអត់ឃើញលោកគ្រូកាកាទេ​


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: