អំពីល្បែង

ល្បែងតែងតែនឹងឈ្នះ   បានលុយទៅផ្ទះ       ប្រពន្ធសរសើរ

ល្បែងតែងនឹងចាញ់      បែកញើសចេញខ្លាញ់  ប្រពន្ធជេរម៉្រាយ។

ឈ្នះមុខខ្លាញ់   ចាញ់មុខសេះ   ចាញ់ទាល់តំរេះ   អង្គុយទាយ។

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: