សិលាចារឹកខ្មែរនៅលពបុរី

Lupburi inscription

ជាអក្សរសម័យបច្ចុប្បន្ន៖

១-វោបុណ្យជុស្មាច៑យុគ្រោះ

២-ដេកមុនជុនតក្យាកល

៣-ទ្ធាចរិតយមោញះ

៤-ខះចបុណ្យចាបឥន្ទ

៥-ដេកមុនជុនតក្យាក

៦-វុទ្ធរក្សសះបិជ្លោ

៧-វបិប្លះ

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: