មច្ឆាភ័យឆ្លេឆ្លា (បទជាប់ទង)

ដែនសមុទ្ទ         ស្លុតស្មារតី    ត្រីទួញសោក

ពួកទាបថោក   មករកចាប់      សម្លាប់ឆក់

គ្មានអាណិត      គិតតូចតាច    កាចតក់ម៉ក់

ក្រោធអាក្រក់    ដក់ដាមចិត្ត     ខិតចូលលួច។

មហាជល        ខ្វល់ពេកពិត     ឥតគេចរួច

ចោរក្របួច      កួចបញ្ចូល        មូលទៅគេ

មច្ឆជាតិ          ព្រាតព្រោងគិត    ភិតភ័យទ្វេ

មិនរស់ទេ       រេគ្នេរគ្នាន់           គ្រាន់ហែលគេច។ […]

និពន្ធដោយលោក អ៊ុក សៅបុល

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: