តើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ?

ទំនាស់រវាងចចកនិងកញ្ជ្រោង

ចចកបាននិយាយទៅកាន់សុភាទន្សាយថា៖ បងសុភា ខ្ញុំដាក់គ្រប់ដឹងតែពីឈ្នះ។ កញ្ជ្រោងក៏បន្ថែមថា៖ ឱ! បងសុភា ប្រសិនបើ ខ្ញុំចាញ់ ខ្ញុំសុំថែម។

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: