តើចម្លើយណាមួយដែលត្រឹមត្រូវ?

សំណួរ៖ តើនៅពេលព្រឹក ព្រះអាទិត្យនៅជិតផែនដី ឬ នៅឆ្ងាយពីផែនដី?

១-នៅជិតផែនដី ព្រោះនៅពេលព្រឹក យើងមើលឃើញព្រះអាទិត្យមានទំហំធំជាងនៅពេលថ្ងៃ។

២-នៅឆ្ងាយពីផែនដី ព្រោះនៅពេលព្រឹក អាកាសធាតុត្រជាក់ (ព្រះអាទិត្យប្រៀបដូចជាដុំភ្លើង កាលណាវាជិត យើងប្រាកដជាក្តៅ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើវានៅឆ្ងាយ យើងមិនសូវក្តៅទេ)។

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: