បញ្ហាឆ្នាំ៖ ទសវត្សរ៍ និង សតវត្សរ៍

អំឡុងឆ្នាំនៃសតវត្សរ៍៖

សតវត្សរ៍ទី១៖ ០១-១០០

សតវត្សរ៍ទី២៖ ១០១-២០០

សតវត្សរ៍ទី៣៖ ២០១-៣០០

សតវត្សរ៍ទី៤៖ ៣០១-៤០០

សតវត្សរ៍ទី៥៖ ៤០១-៥០០

សតវត្សរ៍ទី៦៖ ៥០១-៦០០

សតវត្សរ៍ទី៧៖ ៦០១-៧០០

សតវត្សរ៍ទី៨៖ ៧០១-៨០០

សតវត្សរ៍ទី៩៖ ៨០១-៩០០

សតវត្សរ៍ទី១០៖ ៩០១-១០០០

សតវត្សរ៍ទី១១៖ ១០០១-១១០០

សតវត្សរ៍ទី១២៖ ១១០១-១២០០

សតវត្សរ៍ទី១៣ ១២០១-១៣០០

សតវត្សរ៍ទី១៤៖ ១៣០១-១៤០០

សតវត្សរ៍ទី១៥៖ ១៤០១-១៥០០

សតវត្សរ៍ទី១៦៖ ១៥០១-១៦០០

សតវត្សរ៍ទី១៧៖ ១៦០១-១៧០០

សតវត្សរ៍ទី១៨៖ ១៧០១-១៨០០

សតវត្សរ៍ទី១៩៖ ១៨០១-១៩០០

សតវត្សរ៍ទី២០៖ ១៩០១-២០០០

សតវត្សរ៍ទី២១៖ ២០០១-២១០០

សតវត្សរ៍ទី២២៖ ២១០១-២២០០

[…]

អំឡុងឆ្នាំនៃទសវត្សរ៍៖

ទសវត្សរ៍ទី១៖ ០១-១០

ទសវត្សរ៍ទី២៖ ១១-២០

ទសវត្សរ៍ទី៣៖ ២១-៣០

ទសវត្សរ៍ទី៤៖ ៣១-៤០

ទសវត្សរ៍ទី៥៖ ៤១-៥០

ទសវត្សរ៍ទី៦៖ ៥១-៦០

ទសវត្សរ៍ទី៧៖ ៦១-៧០

ទសវត្សរ៍ទី៨៖ ៧១-៨០

ទសវត្សរ៍ទី៩៖ ៨១-៩០

[…]

+Les années 80 : តើគួរប្រើពាក្យថា ទសវត្សរ៍៨០? ទសវត្សរ៍ទី៨០? ទសវត្សរ៍១៩៨០? ទសវត្សរ៍ទី៨ នៃសតវត្សរ៍ទី២០? ទសវត្សរ៍ទី៨០ នៃសតវត្សរ៍ទី២០?

–>Les années 80 គឺចន្លោះឆ្នាំ ១៩៨០ ដល់ ១៩៨៩

ដូច្នេះ មិនអាចប្រើពាក្យថា ទសវត្សរ៍ទី៨០ ទេ ព្រោះទសវត្សរ៍ទី៨០=សតវត្សរ៍ទី៨

Les années 80 មានន័យស្មើនឹងពាក្យ ទសវត្សរ៍ទី៩ នៃសតវត្សរ៍ទី២០

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: