បញ្ហាឆ្នាំ៖ Les années 80 : តើគួរប្រើពាក្យថា ទសវត្សរ៍៨០? ទសវត្សរ៍ទី៨០? ទសវត្សរ៍១៩៨០? ទសវត្សរ៍ទី៨ នៃសតវត្សរ៍ទី២០? ទសវត្សរ៍ទី៨០ នៃសតវត្សរ៍ទី២០?

វត្សរ៍៖ (វ័ត) (សំវច្ឆរ; សំវត្សរ, ឬ​លុប សំ នៅ​ត្រឹម​តែ វត្សរ) ឆ្នាំ។

  បៀវត្សរ៍ ប្រាក់​រង្វាន់​ឆ្នាំ; សតវត្សរ៍ កាល​កំណត់​មួយ​ជុំ​រយ​ឆ្នាំ, មួយ​ខួប​រយ​ឆ្នាំ;

  ដប់​សតវត្សរ៍ ជា​មួយ​ពាន់​ឆ្នាំ។

សត៖ (បា.),(សំ.) (សៈតៈ) (ឝត) ចំនួន​រយ, រយ (១០០) គុ. ច្រើន (ជា អនេកត្ថ​សំខ្យា)។ 

  សត​វត្សសត​វត្សរ៍ (–វ័ត) ឆ្នាំ​មួយ​រយ; កាល​កំណត់​មួយ​ជុំ​រយ​ឆ្នាំ​ឬ​មួយ​ខួប​រយ​ឆ្នាំ។

សហស្ស៖ (បា.),(សំ.) (សៈហ័ស-សៈ) (សហស្រ) ចំនួន​ពាន់, ពាន់ (១.០០០)។

  គុ. ច្រើន, អនេក (ហៅ អនេកត្ថ​សំខ្យា)។

ដូច្នេះ សហស្សវត្សរ៍ មានន័យថា ចាប់ពីមួយពាន់ឆ្នាំ រីឯ សហវត្សរ៍ វិញ ពាក្យនេះមានន័យថា ឆ្នាំរួម។

អំឡុងឆ្នាំនៃសតវត្សរ៍៖

សតវត្សរ៍ទី១០១-១០០

សតវត្សរ៍ទី២១០១-២០០

សតវត្សរ៍ទី៣២០១-៣០០

សតវត្សរ៍ទី៤៣០១-៤០០

សតវត្សរ៍ទី៥៤០១-៥០០

សតវត្សរ៍ទី៦៥០១-៦០០

សតវត្សរ៍ទី៧៦០១-៧០០

សតវត្សរ៍ទី៨៧០១-៨០០

សតវត្សរ៍ទី៩៨០១-៩០០

សតវត្សរ៍ទី១០៩០១-១០០០

សតវត្សរ៍ទី១១១០០១-១១០០

សតវត្សរ៍ទី១២១១០១-១២០០

សតវត្សរ៍ទី១៣ ១២០១-១៣០០

សតវត្សរ៍ទី១៤១៣០១-១៤០០

សតវត្សរ៍ទី១៥១៤០១-១៥០០

សតវត្សរ៍ទី១៦១៥០១-១៦០០

សតវត្សរ៍ទី១៧១៦០១-១៧០០

សតវត្សរ៍ទី១៨១៧០១-១៨០០

សតវត្សរ៍ទី១៩១៨០១-១៩០០

សតវត្សរ៍ទី២០១៩០១-២០០០

សតវត្សរ៍ទី២១២០០១-២១០០

សតវត្សរ៍ទី២២៖ ២១០១-២២០០

[…]

Les années 80 : តើគួរប្រើពាក្យថា ទសវត្សរ៍៨០? ទសវត្សរ៍ទី៨០? ទសវត្សរ៍១៩៨០? ទសវត្សរ៍ទី៨ នៃសតវត្សរ៍ទី២០? ទសវត្សរ៍ទី៨០ នៃសតវត្សរ៍ទី២០?

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: