សុភាសិត? ពាក្យស្លោក? ពាក្យទំនឹមទំនៀមបុរាណ?

សុភាសិត ជាពាក្យពីរោះ ពាក្យត្រូវ ឱវាទត្រឹមត្រូវ ដែលមានប្រយោជន៍ គួររៀន គួរស្តាប់។ ឧទាហរណ៍ អូសទូក កុំឱ្យល្អាន ចាប់ត្រីបានកុំឱ្យល្អក់ទឹក

ពាក្យស្លោក ឬ សម្លោក ជាពាក្យរៀលជួនរណ្តំ ច្រើនតែទាយលក្ខណៈមនុស្សឬសត្វ ដែលចាស់ៗបានពិនិត្យ លក្ខណៈហ្មត់ចត់ហើយ។ ឧទាហរណ៍ មុខខ្លា ចង្កាហ៊ីង ពោះទ្រពីង ច្រមុះទាល

ពាក្យទំនឹមទំនៀម ជាពាក្យដែលចាស់ៗចងជាប្រស្នាប្រៀបផ្ទឹមទៅរកសេចក្តីណាមួយ។ ឧទាហរណ៍ ចិត្តជាទេវទត្ត មាត់ជាទេវតា

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: