តើនេះជាល្បែងអ្វី?

ត្រែកត្រក            បកក្រសាំង

កង្កែបមិនអាំង    ទៅអាំងគីង្គក់

សម្លមិនភ្លក់         ទៅភ្លក់ទឹកបាយ

លុយមិនចាយ     ទៅចាយស្លឹកឈើ

ផ្ទះមិនធ្វើ              ទៅធ្វើទ្រុងមាន់

ធ្វើមិនទាន់            មាន់ជុះដាក់ប៉ក់។

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: