តើចម្លើយណាមួយដែលត្រឹមត្រូវ?

ពាក្យ Khmerization ត្រូវនឹងពាក្យណាមួយក្នុងភាសាខ្មែរ៖

-ខេមរនីយកម្ម

-ខ្មែរនីយកម្ម

-ខ្មែរូបនីយកម្ម

-ខ្មែរភាវូបនីយកម្ម

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: