ឈើពុកកុំដាក់គូទអង្គុយ!

ឈើ-បាក់រលំខ្ទេចមែកត្រួយ

ពុក-ផុយរលួយនៅដោយដី

កុំ-ដើរជាន់លេងធ្វើបែបហី

ដាក់-នេះនោះអីសង្កត់វា។

គូទ-គងជំទែងជំទយលើ

អង្គុយ-ភ្លីភ្លើប្រយ័ត្នពារ  ប្រយ័ត្នប៉ះខ្ទួយគូទគ្រាំគ្រា  ពាក្យប្រៀងឃ្លោងឃ្លាគួរគិតចុះ។

(ដកស្រង់ពីទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា)

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: