បញ្ហាអក្សរសំណងនៃភាសាខ្មែរ

តើភាសាខ្មែរជាភាសាបាលីឬ? តើខ្មែរគួរតែផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈនៃភាសារបស់ខ្លួនទៅតាមភាសាបរទេសឬ?

តើខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរឬភាសាបាលី? តើខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរឬភាសាបារាំងឬភាសាអង់គ្លេស?

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: