ក្តៅស៊ីរាក់ ត្រជាក់ស៊ីជ្រៅ

ក្តៅ-ក្តួលឆួលឆេះប្រេះបែកធ្លាយ

ស៊ី-សងជេរវាយរលាយមិត្ត

រាក់-ទាក់រាប់អានមិនបានស្និទ្ធ

ខកចិត្តគិតកែប្រែប្រាស់ប្រាណ។

ត្រជាក់-ថ្នាក់ថ្នមព្រមអែបប្រាណ

ស៊ី-ល្មមប្រមាណបានសុខកាយ

ជ្រៅ-ជ្រះល្អះល្អិតគិតវែងឆ្ងាយ

កិច្ចកលឧបាយផ្សាយមិត្តភាព។

ដកស្រង់ពីទស្សនាវដ្តី កម្ពុជសុរិយា

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: