ប្រស្នា

មានធម្មជាតិមួយពួក នាមដើមជាដំណាំ៖

-ប្រសិនបើ គេកាត់ជើងវាចោលហើយថែមក្បាលឱ្យវា វានឹងក្លាយទៅជារោគ

-ប្រសិនបើ គេកាត់ជើងវាហើយកាត់កន្ទុយវាទៀត វានឹងក្លាយទៅជាមនុស្ស

-ប្រសិនបើ គេកាត់តែជើងនិងរោមកន្ទុយវាខ្លះចេញ វានឹងក្លាយទៅជាវត្ថុមានតម្លៃ

-ប្រសិនបើ គេកាត់ជើងនិងកាត់រោមកន្ទុយខ្លះហើយពាក់ក្បាលឱ្យវា វានឹងក្លាយទៅ ជាសត្វ

តើដំណាំអ្វី? រោគអ្វី? មនុស្សណា? វត្ថុអ្វី? សត្វអ្វី?

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: