ប្រស្នា

តាមក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរ ខ្លួនខ្ញុំជាសញ្ញាមួយដែលមានឋានៈខ្ពស់នឹងគេដែរ ហើយបើ និយាយឱ្យដល់ទៀត ខ្លួនខ្ញុំគេទុកជាតំណាងអាទិទេពមួយរូប ប៉ុន្តែ បើគេបំបែកពាក្យក្នុង សញ្ញានេះចេញជាពីរម៉ាត់ ខ្លួនខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាអ្នកថោកទាបវិញ។

តើខ្លួនខ្ញុំនាមដើមជាអ្វី?

តើពាក្យពីរម៉ាត់ដែលបំបែកចេញទៅជាពាក្យអ្វីខ្លះ?

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: