វីយូឡេត្តា Violetta

I. វីយូឡេត្តា វីយូឡេត្តា    ឈ្មោះស្នេហាដែលចិន្តាប្រាថ្នាចាំ

Violetta Violetta … the only name which i have been waiting for

ឱ! កម្មអើយកម្ម   ទ្រាំចាំយូរឆ្នាំមកហើយ។

It is so unfortunate that you have kept me waiting this long

II. វីយូឡេត្តាបុប្ផាកំសត់  រៀមសន្មតថាមិនព្រាត់ពីត្រាណត្រើយ

Violetta my dearest lover I suppose we cannot be apart

សង្សារបងអើយ   ម្តេចឡើយមិនឆ្លើយវាចា។

Oh my darling why don’t you answer to my question.

R. រៀមសូមសួរចិត្ត   តើគិតយ៉ាងណា?

I just want to know what you are thinking about me?

រៀមចាំទទួលវាចា  វីយូឡេត្តា គ្រប់ពេលវេលា។

I will forever be waiting for your answer.

III. វីយូឡេត្តាសង្សារឧត្តម   រៀមទុក្ខធំបើសិនពុំបានពុំងា

Oh Violetta my darling I will surely feel gloomy if you don’t give me a chance

មករួមជាគ្នា ជាគ្នានៅក្នុងជាតិនេះ។

to be with you for the rest of my life.

 

 

ចៀងដោយលោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: