ប្រស្នាបែបគណិតវិទ្យា

គណិតវិទូម្នាក់បានចោទប្រស្នាមួយដល់កូនៗទាំងបីនាក់របស់គាត់ថា ប្រសិនបើ គាត់មានសត្វគោចំនួន ១៧ក្បាល គាត់នឹងបែងចែកចំណែកឱ្យដល់ កូនម្នាក់ៗដូចខាងក្រោម៖

-កូនបងត្រូវបានចំណែកពាក់កណ្តាលនៃចំនួនគោទាំងអស់

-កូនបន្ទាប់ត្រូវបានចំណែក១ភាគ៣នៃចំនួនគោទាំងអស់

-កូនពៅត្រូវបានចំណែក១ភាគ៩នៃចំនួនគោទាំងអស់

តើកូនម្នាក់ៗបានទទួលចំណែកសត្វគោប៉ុន្មានក្បាល? (សត្វគោទាំងអស់នៃចំណែកត្រូវតែជាសត្វគោដែលមានជីវិត)

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: