តើអ្នកណាជាអ្នកឆ្កួត?

យុវជនម្នាក់បានឃើញបុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូយកដៃអេះក្បាលក្នុងអាការចម្លែក។ គាត់ក៏សួរទៅអ្នកជិះម៉ូតូថា៖

-“តើលោកឯងឆ្កួតទេឬ បានជាយកដៃអេះក្បាលដោយមិនដោះមួកសុវត្ថិភាពចេញអញ្ចឹង? ប្រសិនបើ លោកឯងនៅតែបន្តអេះរបៀបនេះតទៅទៀត នុះវានឹងមិនបាត់រមាស់ក្បាលទេ!”

បុរសនោះបានឆ្លើយតបមកវិញដោយកំហឹងថា៖

-“យី! ហែងឆ្កួតទេឬបានជាមកប្រាប់អញ្ចឹង? ចុះអែងរមាស់គូថ តើឯងត្រូវស្រាតខោឯងអេះដែរឬអ្វី? ”

សំណួរ៖ តើក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរនេះអ្នកណាម្នាក់ជាអ្នកឆ្កួត?

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: