ទសពិធរាជធម៌​ Ten Virtues of Ethical Leader

1. ទាន​ Charity

2. សីល Morality

3. ចាគៈ Sacrifice

4. អាជ្ជៈ Honesty

5. មទ្ទវៈ Softness

6. ​តបៈ Austerity

7. អក្កោធនៈ Calmness

8. អវិហឹង្សា Peacefulness

9. អវិរោធនៈ Respect of the law

10. ខន្តី Patience

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: